Rodzice
Facebook
Udostępnij
LICZNIK ODWIEDZIN
1933671
DzisiajDzisiaj359
WczorajWczoraj296
Ten tydzieńTen tydzień2940
Home Dokumenty

Dokumenty

Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym

Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce

 

Konsultacje z uczniami

Zasady konsultacji dla uczniów

 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje do Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w okresie pandemii COVID-19

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
 

Klauzula informacyjna RODO - ogólna

Klauzula informacyjna RODO - ogólna

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, ul. Kmiecińskiego 3, 05-282 Strachówka, tel. (25) 675-90-50.

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw i rozporządzeń, obowiązków i zadań ustawowo zleconych Administratorowi, zawartych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

6. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.

7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych umowy powierzenia (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego) zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

· dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

· żądania ich sprostowania,

· usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, ani dane nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Administratora Danych prowadzącego przetwarzanie oraz przez Inspektora Ochrony Danych.

 

Raport z ewaluacji problemowej

Jak czytać raport z ewaluacji?

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom podstawowy na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie i informacje o działaniach podejmowanych na poziomie wysokim, zawiera także konkretne przykłady. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła proponuje indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

źródło: https://www.npseo.pl/action/raports

>>> Pobierz w wersji PDF <<<

Więcej…

 
Więcej artykułów…
A- A A+

This text will be resized

Facebook Slide Likebox